Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracovní osobních údajů společností Real Estate Selection s.r.o. („Zásady”)

Velice nám záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, jejichž zpracování se na našich webových stránkách a při některých našich činnostech nevyhneme. Současně si jsme jako správce vědomi našich zákonných povinností a odpovědnosti při zpracovávání Vašich osobních údajů.

Účelem těchto Zásad je poskytnutou Vám (jako subjektu) údajů informace o tom, jaké osobní údaje o Vás jako správce zpracováváme při poskytování služeb prostředkování prodeje nebo koupě nemovitostí, při návštěvě a využívání našich webových stránek a při komunikaci s potenciálními klienty, k jakým účelům a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, kdy je můžeme zpřístupnit nebo předat třetím osobám a jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Tyto Zásady Vám poskytují následující informace:

 1. Právní rámec zpracování osobních údajů
 2. Principy zpracování osobních údajů
 3. Naši identifikaci jako správce a jak nás můžete ve věci osobních údajů kontaktovat
 4. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
 5. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje
 6. Kdo má přístup k osobním údajům
 7. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 8. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

1. Právní rámec zpracování osobních údajů

1.1 Při nakládání s osobními údaji se řídíme tímto základním právním rámcem:

 1. nařízením známým pod zkratkou GDPR, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
 2. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších
  předpisů, a
 4. dalšími souvisejícími obecně závaznými předpisy.

2. Principy zpracování osobních údajů

2.1 Kromě dodržování základního právního rámce uplatňujeme ve vztahu k Vašim osobním údajům dále zejména následující principy:

 1. Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
 2. Dbáme na minimalizaci osobních údajů ve vztahu k účelu, pro který je zpracováváme, a jejich přesnost a aktuálnost
 3. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel, pro který jsou zpracovávány. Pokud je uchováváme děje se tak pouze na základě zákona při dodrženípříslušných technických a organizačních opatření, abychom zaručili Vaše práva s tím souvisejí
 4. Osobní údaje zpracováváme tak, abychom skrze technická a organizační opatření zajistili jejich odpovídající zabezpečení a ochranu před nezákonným zpracováním, jakož i před ztrátou zničením nebo poškozením

3. My jako správce a naše kontaktní údaje

3.1 Naše identifikace: Real Estate Selection s.r.o., se sídlem Zborovská 1200/6, Praha 5, IČ: 07508743, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 302182

3.2 Naše webové stránky: www.reality1788.cz, www.exclusive-selection.cz

3.3 Kontaktní e-mail: info@reality1788.cz

4. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

4.1 Zpracováváme osobním údaje, které nám sami poskytnete nebo je shromažďujeme použitím souborů cookies na našich webových stránkách za účelem jejich správné funkčnosti a zlepšení našich služeb.

4.2 Osobní údaje tak získáváme zejména prostřednictvím našich webových stránek, vyplněním formuláře na našich webových stránkách, při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním či telefonickém kontaktu, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS, Skype, WhatsApp, aj.)

4.3 Osobní údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon. Některé údaje si od Vás vyžádáme, protože bychom v některých případech bez jejich poskytnutí nebyli schopni poskytnout sjednanou službu.

4.4 Běžné osobní údaje, které zpravidla zpracováváme: jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, kontaktní adresu, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, pasu nebo povolení k pobytu, specifikace vlastněné nemovitosti, kategorie nemovitosti. Dále se v souvislosti s návštěvou našich webových stránek jedná o místo původu, předmět vyhledávání, trvání návštěvy, IP adresa, informace o prohlížeči a o zařízení. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

5. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

5.1 Plnění smlouvy. Zpracování je nezbytné k jednání před uzavřením smlouvy a k jejímu uzavření, jakož i ke splnění naších smluvních povinností. Aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu a poskytovat Vám sjednané plnění a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, kontaktní adresu, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, pasu nebo povolení k pobytu, specifikace vlastněné nemovitosti. Pokud nám údaje neposkytnete, nejsme schopni Vám poskytnout naše služby. Právním titulem je uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.

V rámci tohoto účelu uchováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a po dobu 10 let od jejich získání, resp. po ukončení smluvního vztahu s Vámi, pokud nám právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po delší dobu. Není-li uzavřena smlouva, uchováváme údaje od potenciálního klienta po dobu 6 měsíců od jejich získání.

5.2 Právní povinnost. Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinností podle zvláštních právních předpisů (např. účetních, daňových, o archivnictví, o opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti, atd.) V této souvislosti zpracováváme tyto údaje: Vaše jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, pasu nebo povolení k pobytu Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

5.3 Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, abychom mohli zajistit fungování našich webových stránek a řádné poskytování našich služeb a plnění smluvních povinností.

Klíčovým oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv nebo ujednání anebo způsobené škody. Pro tyto účely uchováváme osobní údaje po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta souvisí se zákonnými promlčecími lhůtami. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Tyto údaje jsou poskytovány povinně.

Oprávněným zájmem je i přímý marketing. U přímého marketingu budeme za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávat tyto údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu a e-mail. Zasílání obchodních sdělení můžete jednoduše odhlásit na kontaktním e-mailu: info@reality1788.cz. Údaje jsou uchovávány pro tento účel po dobu 5 let od jejich získání.

Oprávněným zájmem je i řádné fungování webových stránek. Údaje specifikované blíže v našich Zásadách cookies jsou poskytovány dobrovolně na základě Vašeho souhlasu. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžete řádně používat naše webové stránky. Údaje jsou uchovávány po
dobu nezbytnou k dosažení účelu dle typu cookies.

5.4 Na základě Vašeho souhlasu. Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání obchodních sdělení souvisejících s našimi službami. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Údaje jsou uchovávány pro
tento účel po dobu 5 let od jejich získání.

Před udělení Vašeho souhlasu Vás budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

6. Kdo má přístup k osobním údajům

6.1 Osobní údaje jsme oprávněni sdílet za účelem splnění naší právní povinnosti, vylepšování našich služeb, pokud obdržíme Váš souhlas s takovým sdílením nebo pokud nám to povoluje zákon. Dále máme povinnost sdělovat osobní údaje třetím osobám při plnění naší zákonné povinnosti nebo na ochranu našich i Vašich práv, zájmů a majetku. Osobní údaje nenabízíme ani neprodáváme.

6.2 S poskytováním našich služeb a se zajištěním některých zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů nebo příjemců. Zejména se jedná o externí dodavatele IT služeb (poskytovatelé hostingových služeb a softwarových aplikací), majitelé nemovitostí, spolupracující účetní, advokátní kanceláře a jiné. Těmto třetím osobám poskytujeme pouze ty informace, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby těmito osobami a dbáme na to, aby i u těchto spolupracujících osob byly Vaše osobní údaje v bezpečí a aby s nimi spolupracující osoby nakládaly v souladu se zákonem a na základě zpracovatelské smlouvy.

6.3 Osobní údaje můžeme zpřístupňovat i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

7. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

7.1 Máte právo být informován o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, jak je využíváme a jaká jsou Vaše práva. Toto plníme těmito Zásadami.

7.2 Máte právo na přístup k osobním údajům. To zahrnuje jak právo na potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje a současně i právo přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. Jsme oprávněni účtovat Vám poplatek pokrývající naše administrativní náklady s tímto spojené.

7.3 Vaše právo na opravu osobních údajů zahrnuje vaše oprávnění žádat opravení nesprávných nebo neaktuálních údajů nebo jejich doplnění, jsou-li neúplné.

7.4 Pokud se tak rozhodnete, není to v rozporu se zákonnými důvody a pokud to není s našimi oprávněnými zájmy, máte v některých případech právo na výmaz osobních údajů, tedy právobýt zapomenut.

7.5 Současně máte právo na omezení zpracování v případech definovaných právními předpisy, které znamená, že osobní údaje můžeme uchovávat, ale nemůžeme je dále zpracovávat ani používat.

7.6 Máte právo kdykoli odmítnout přímý marketing, a to prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stejně tak můžete odmítnout i profilování, pokud k němu bude docházet.

7.7 Dále máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním těch osobních údajů, které jsou na základě souhlasu námi zpracovávány.

7.8 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely oprávněných zájmů.

7.9 Prostřednictvím práva na přenositelnost osobních údajů máte právo obdržet své osobní údaje, které zpracováváme, a předat je jinému správci.

7.10 Pokud máte za to, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právní úpravou, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Bližší informace naleznete přímo na stránkách www.uoou.cz.

7.11 Vedle výše uvedeného máte i právo deaktivovat cookies. Internetové prohlížeče jsou zpravidla nastaveny tak, že používání cookies mají dovoleno. Toto nastavení však můžete ve Vašem prohlížeči změnit. Vypnutí cookies však může bránit bezproblémové funkčnosti našich webových stránek.

8. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

8.1 Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

8.2 Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Služby a aplikace z USA používáme na základě dohody EU-USA – Privacyshield (zde se jedná o společnost Google LLC).

8.3 Z naší strany nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

8.4 Pokud byste ke zpracování Vašich osobních údajů měli jakékoli dotazy, kontaktujte nás na výše uvedeném kontaktním e-mailu, který je současně určen i k uplatňování Vašich práv v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.


Aktuální znění tohoto dokumentu je vždy k dispozici na adrese http://reality1788.cz.uvirt79.active24.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Toto znění je účinné od 1.7.2019.

Odebírat newsletter

Chcete být informováni o nově zařazených nemovitostech k prodeji? Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv a snadno odhlásit.

Sledujte novinky také na našem Instagramu.

osobních údajů